back-image
Коммунальное государственное учреждение "Березняковская общеобразовательная школа" отдела образования Бухар-Жырауского района управления образования Карагандинской области
Организации> Коммунальное государственное учреждение "Березняковская общеобразовательная школа" отдела образования Бухар-Жырауского района управления образования Карагандинской области

1 тарау. Жалпы ережелер

 1.  Қарағанды облысы білім басқармасының Бұқар жырау ауданы білім бөлімінің «Березняк жалпы білім беретін мектебі» коммуналдык мемлекеттік мекемесінің (бұдан эрі-мемлекеттік мекеме) осы Жаргыда көрсетілген тиісті функцияларды жүзеге асыру үшін мекеменің ұйымдык-кұкыктык нысанында құрылган, заңды тұлга мәртебесіне ие коммерциялық емес ұйым болып табылады.
 2.  Мемлекеттік мекеменің түрі: коммуналдық.
 3.  Мемлекеттік мекеме облыстың жергілікті атқарушы органының шешімімен кұрылады.
 4.  Мемлекеттік мекеменің құрылтайшысы: Қарағанды облысының экімдігі болып табылады.
 5.  Мемлекеттік мекемені басқаруды жүзеге асыратын орган: Қарағанды облысы білім басқармасының «Бұқар жырау ауданы білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі болып табылады.
 6.  Мемлекеттік мекеменің мемлекеттік (қазақ) тілдегі толык атауы: Қараганды облысы білім басқармасының Бұқар жырау ауданы білім бөлімінің «Березняк жалпы білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі;

орыс тілінде: Коммунальное     государственное           учреждение

«Березняковская общеобразовательная школа» отдела образования Бухар- Жырауского района управления образования Қарагандинской области.

 1.  Мемлекеттік мекеменің орналасқан жері:         100430, Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы, Қызылқайың ауылдық округі, Қызылқайың ауылы, Совхозная көшесі, 2

2 тарау. Мемлекеттік мекеменің заңды мәртебесі

 1.  Мемлекеттік мекеменің Қазакстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген жэне мемлекеттік мекеменің атауы бар бланкілері, мөрлері болуы мүмкін.
 2.  Қазакстан Республикасының заңдарында көзделген жагдайларды қоспаганда, мемлекеттік мекеме басқа заңды тұлганы құра алмайды, сондай- ак оның құрылтайшысы (қатысушысы) бола алмайды.
 3.  Мемлекеттік мекеме өз міндезтемелері бойынша өз билігіндегі акшамен жауап береді. Мемлекеттік мекемеде ақша жеткіліксіз болған кезде оның міндеттемелері бойынша Қазақстан Республикасы немесе экімшілік- аумақтық бөлініс тиісті бюджет каражатымен субсидиарлық жауаптылықта бола алады.
 4.  Мемлекеттік мекемелердің азаматтык-құкыктық мәмілелері олар Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық бөлімшелерінде міндетті тіркелгеннен кейін күшіне енеді. Мемлекеттік мекеменің қаржы-шаруашылық қызметін осы тарауда жэне өзге де құқықтық актілерде көрсетілген барлык туындайтын функциялары бар мемлекеттік мекеменің басқару органы жүзеге асыра алады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 тарау. Мемлекеттік мекеме қызметінің мәні мен мақсаттары

 1.  Мемлекеттік мекеме қызметінің мәні: жеке адамның, қоғамның, мемлекеттің мүддесі үшін оқыту жэне тәрбиелеу; баланың жеке басының жан-жақты дамуы үшін қолайлы жагдайлар жасау; білім алушылардың өз бетінше білім алуға жэне қосымша білім алуға қажеттілігін қанағаттандыру.
 2.  Мемлекеттік мекеме қызметінің мақсаты:
 3.  Қазақстан Республикасының Конституциясында кепілдік берілген азаматтардың белгіленген жалпыга міндетті білім беру стандарттарын тегін орта білім алу қүқыгын іске асыру;
 4.  негізгі жалпы білім беру бағдарламаларын сапалы меңгеруді қамтамасыз ету;
 5.  мәдениет деңгейі жогары, қогам өміріне бейімделген, тереңдетілген және кеңейтілген білім беру багдарламаларын саналы түрде таңдауга жэне игеруге дайын зияткерлік тұлганы қалыптастыру болып табылады.
 6.  кәсіптік оқытуға багытталған пәндер бойынша оқушыларды даярлау.
 7.  Мемлекеттік мекеме өз мақсаттарына қол жеткізу үшін мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырады: бастауыш, негізгі жэне жалпы орта, қосымша білім беру. Мекеме мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту (шагын орталық, мектепалды сыныптар) саласында білім беру қызметтерін көрсетеді. Қызметтің барлық түрлері «Рүқсаттар жэне хабарламалар туралы» 2014 жылгы 16 мамырдағы № 202 Қазақстан Республикасының Заңында көзделген рэсімдер орындалганнан кейін көрсетіледі.

Мекеме қызметінің негізгі міндеттері:

 1.  үлттық және жалпы адамзаттық қүндылықтар, гылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруга, дамытуга, багытталган сапалы білім алу үшін қажетті жагдайлар жасау;
 2.  жеке түлганың шыгармашылық, рухани жэне физикалық мүмкіндіктерін дамыту, адамгершілік пен салауатты өмір салтының берік негіздерін қалыптастыру, жеке түлганың дамуына жагдай жасау арқылы зияткерлікті байыту;
 3.  азаматтыққа жэне патриотизмге, өз Отанын, Қазақстан Республикасын сүюге, мемлекеттік рэміздерді қүрметтеуге, халық дәстүрлерін қастерлеуге, Конституцияга жэне қогамга қарсы кез келген көріністерге төзбеуге тэрбиелеу;
 4.  белсенді азаматтық үстанымы бар түлганы тәрбиелеу, республиканың қоғамдық-саяси, экономикалық жэне мәдени өміріне қатысу қажеттілігін, жеке түлғаның өз қүқықтары мен міндеттеріне саналы көзқарасын қалыптастыру;
 5.  отандық жэне әлемдік мәдениеітің жетістіктеріне баулу; қазақ халқының жэне республиканың басқа да халықтарының тарихын, әдет-ғұрпы мен дэстүрлерін зерделеу; мемлекеттік, орыс, шетел (ағылшын, неміс) жэне басқа да тілдерді меңгеру;
 6. педагог қызметкерлердің әлеуметтік мэртебесін арттыруды қамтамасыз ету;
 7.  қоғам мен экономиканың қажеттіліктеріне жауап беретін білім беру сапасын багалаудың ұлттық жүйесінің жұмыс істеуі;
 8. оқытудың жаңа технологияларын, оның ішінде кредиттік, қашықтықтан, ақпараттық-коммуникациялық технологияларын енгізу және тиімді пайдалану;
 9. жалпы оқыту, жұмыс орны бойынша оқыту жэне еңбек нарығының қажеттіліктері арасындағы өзара байланысты қамтамасыз ететін және эркімге білім мен құзыреттілікке негізделген қоғамда өзінің жеке әлеуетін барынша пайдалануға көмектесетін өмір бойы оқыту жүйесін дамыту;
 10. білім алушылардың кәсіби уәждемесін қамтамасыз ету;
 11.  ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар адамдардың білім алуы үшін арнайы жағдайлар жасау;

Мемлекеттік мекеме дамытушы оқытудың жаңа мазмұнын, оны енгізу бойынша түрлері мен әдістерді іздестіруді, әзірлеуді, эксперименттік оқу жоспарларын, бағдарламалары мен косымша курстарды байқаудан өткізуді ұйымдастыратын білім беру ұйымы болып табылады. Оқу үдерісін ұйымдастыру, басқару осы Жаргыга сәйкес жүзеге асырылады.

Оқу-тәрбие қызметі мемлекеттік жалпыга міндетті білім беру стандарттары негізінде әзірленген жэне жалпыға міндетті негізгі жэне қосымша бағдарламаларды игеруді іске асыратын оқу жоспарлары мен багдарламаларына сәйкес жүзеге асырылады. Мекеменің бағдарламалары мемлекеттік жалпы білім беретін мектептердің Үлгілік бағдарламаларына сүйенеді.

Мемлекеттік мекеме «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тұрғыда оқытудың нысандарын, құралдары мен әдістерін таңдауда дербес болады. Білім беру үдерісін жүзеге асыру үшін мектеп мекеме басшысымен бекітілген жылдық жұмыс оқу жоспарын жэне оқу сабақтарының кестесін эзірлейді.

Оқыту тілі- мемлекеттік (қазақ) жэне орыс тілдері болыгі табылады.

Жұмыс оқу жоспарының вариативті бөлігі:

 1.  жеке таңдаумен, жеке даму бағдарламасымен, оқытудың инновациялық жэне технологияларын пайдаланумен;
 2.  мекеменің мақсаттары мен міндеттеріне жауап беретін қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыру үшін жаңа оқу бағдарламаларын, дамытушы пәндерді енгізу;
 3.  тұлганың жалпы мәдени дамуына ықпал ететін, дүниетаным мен гуманистік сананы қалыптастыратын, шындықты танудың әмбебап тэсілдерін меңгеруге, білім алушылардың ойлау қызметін дамытуға бағытталған пәндер мен курстарды енгізу.

Мемлекеттік мекеме құрылымы:

 1.  әкімшілік (директор жэне оның орынбасарлары);
 2.  Әдістемелік Кеңес, педагогикалық кеңес, педагогикалық әдеп жөніндегі кеңес, қамқоршылық кеңес, жалпы мектегітік ата-аналар ұйымы, сыныптық ата-аналар ұйымдары, пэндік әдістемелік бірлестіктер;
 3. сынып, топ-мекеменің негізгі құрылымдық бірлігі.
 4.  мектепке дейінгі шағын орталық топтары.

Білім деңгейлері:

 1.  бастауыш білім берудің (1 - 4-сыныптар) негізгі стратегиялық багытыбастауыш мектеп оқушыларының жеке қабілеттерін ашуга, қызметтің негізгі салаларында бастапқы багдарлауды жэне оқытудың оң уәждемесі негізінде шыгармашылықтың бастапқы дағдыларын қалыптастыруга, балалардың психофизикалық, зияткерлік жэне музыкалық дамуы үшін жагдай жасауга мүмкіндік беретін дамыта оқыту болып табылады. Оқу багдарламасын меңгеру мерзімі - 4 жыл;
 2.  негізгі орта білім беру (5 - 9-сыныптар) білім беру мазмүнын жаңартуга багытталған базалық әмбебап білім беруді қамтамасыз етеді, негүрлым күрделі танымдық үдерістерге өту үшін арнайы біліктер мен дагдыларды қалыптастырады; жалпы дамытушы жэне арнайы курстарды таңдауды қамтамасыз етеді, оқушыларды оқытудың жеке жүйесін кұруга мүмкіндік жасайды. Азаматтық пен патриотизмге, өз Отаны - Қазақстан Республикасына деген сүйіспеншілікке, мемлекеттік рэміздерді құрметтеуге, халық дәстүрлерін қастерлеуге, Конституцияга жэне қогамга қарсы кез келген көріністерге төзбеуге тэрбиелеу. Білім алушылардың кәсіптік багдарлануын қамтамасыз ету. Негізгі орта білім беру, жалпы орта білім алудың негізі болып табылады. Әрбір пәннің мазмүнын оқу негізгі орта білім беру деңгейінде аяқталады. Негізгі орта білім берудің жалпы білім беретін оқу багдарламасын меңгеру мерзімі-5 жыл;
 3.  жалпы орта білім беру (10-11 сыныптар) білім алушының танымга деген қызыгушылыгын жэне шыгармашылық қабілеттерін дамытуды, оқытуды саралау негізінде өзіндік оқу іс - әрекетінің дағдыларын қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Міндетті пәндерге қосымша жеке түлганың мүдделерін, қабілетгері мен мүмкіндіктерін іске асыру мақсатында білім алушылардың таңдауы бойынша пәндер енгізіледі, ягни қогамдық- гуманитарлық немесе жаратылыстану-математикалық багыттар бойынша бейіндік оқыту.

Жалпы орта білім беру бастауыш кәсіптік, орта кәсіптік (қысқартылган, жеделдетілген багдарламалар бойынша) және жоғары кәсіптік білім алу үшін негіз болып табылады. Жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу багдарламасын игеру мерзімі-2 жыл.

Тиісті контингенті көрсетілген сыныптар жиынтыгын «Қараганды облысы білім басқармасының Бүқар жырау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысымен келісіледі. Сыныптар жиынтыгын қалыптастыруға мекеме басшысы дербес жауапты болады. Сыныптардагы оқушылар саны қолданыстағы «Білім беру объектілеріне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық ережелеріне сәйкес, осы білім беру үйымына тікелей бөлінетін бюджет қаражатын ескере отырып, санитарлық нормативтерді сақтаган жагдайда белгіленеді.

Сыныптар тізбесі мемлекеттік білім беру стандартында айқындалган пэндерді оқу кезіндекемінде 20 оқушы санымен 2 кіші топқа бөлінуі мүмкін. Егер оқу жылы ішінде оқушылар саны 20 оқушыдан кем болган жагдайда,осы оқу жылының келесі токсанынан бастап 2 кіші топқа бөлу токтатылады. Жарғының осы тармағы бюджеттің мүмкіндіктерін ескереді;

Егер мемлекеттік мекеме мәртебесі бойынша шағын жинакталган мектепке жататын болса, онда оқу-тәрбие үдерісі білім алушылардың аралас сыныптарда әртүрлі жастагы оқуын ескере отырып камтамасыз етіледі;

Шағын жинақталган мектептерде жекелеген пәндерді оқу кезінде жэне сыныпта 10-16 білім алушы болган кезде кіші топтарга бөлуге жол беріледі. Сыныптарды бір сынып-жиынтыққа біріктіру жэне біріктіру кезінде эртүрлі жастагы білім алушылардың саны 10 адамнан аспауы тиіс. Шағын жинақталған мектептердегі сыныптарды толтыруга 3-10 жэне одан да көп адам жіберіледі. Үш немесе төрт сыныпты біріктірген кезде оқу сабактарын үйымдастырудың жылжымалы кестесі қолданылады. Бірінші сынып және бітіруші сыныптардың білім алушыларын бірлесіп оқытуга жол берілмейді;

Мемлекеттік мекемеде толық жэне жарты күндік болатын мектепке дейінгі шагын орталык жүмыс істей алады. Мектепке дейінгі шагын орталық мекеменің қүрылымдык бөлімшесі болып табылады жэне 2 жастан 5 жасқа дейінгі балаларды жан - жақты дамыту жэне баланы тэрбиелеу мен окытуды, балаларды әлеуметтік бейімдеуді үйымдастыруда олардың ата-аналарына консультациялық-эдістемелік қолдау көрсету мақсатында кұрылады.

Шагын орталыққа қабылдау мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау жэне балаларды қабылдау қағидалары негізінде жүргізіледі. Балаларды қабылдау үшін құжаттар тізбесі мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау жэне балаларды қабылдау қағидаларымен жэне мемлекеттік қызметтер көрсетудің тиісті мемлекеттік стандартымен айқындалады.

Мемлекеттік мекеме денсаулық жагдайы туралы медициналық қорытындыга сәйкес оқушылармен үйде сабақ беруді қамтамасыз етеді. Қазакстан Республикасы білім жэне гылым министрлігінің нұсқаулықтарына сэйкес аптасына оқу сағаттарыньщ саны бөлінеді, кесте жасалады, бұйрықпен педагогтардың жеке құрамы аныкталады, өткізілген сабақтар журналы жүргізіледі. Ата-аналар (заңды өкілдері) үйде сабақ өткізу үшін жагдай жасауға міндетті.

Мектептегі оқу сабақтары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тэртіппен басталады және аяқталады. Оку жылының ұзактыгы, оның ішінде оку апталары мен демалыстардың саны білім беру саласындагы мемлекеттік стандарттың талаптарына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік актілеріне сәйкес айқындалады.

Мемлекеттік мекемеде келесі жұмыс режимі белгіленеді: бірінші ауысымда сабақтардың басталуы - 8:00 (8:30 немесе 9:00) сағат, екінші ауысымда - 13:30 (14:00) сагат. Сабак кестесін мектеп басшысы немесе оны алмастыратын тұлга бекітеді. Сабақ кестесінде оқу сабақтарының күн сайынғы саны, ұзақтыгы мен реттілігі, сондай-ак, сабақ арасындагы үзілістің ұзактығы көрсетіледі. Мектептегі сабақ кестесінің сұрақтары колданыстагы «Білім беру нысандарына қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық галаптар» санитарлық ережелерімен реттеледі. Сабақ кестесі уэкілетті органдар жэне (немесе) лауазымды адамдар белгілеген шектеу шараларына негізделген эпидемиологиялық жагдайга сэйкес өзгеруі мүмкін.

Сабақтар арасындағы үзіліс кезеңінде мемлекеттік мекеме Қазақстан Республикасының заңнамасына сэйкес ата-аналар мен жалпыга міндетті оқу қорының қаражаты есебінен мектеп асханасында жүзеге асырылатын білім алушыларды тамақтандыруды үйымдастырады.

Мемлекеттік мекемедегі тәртіп білім алушылардың, тәрбиеленушілердің, педагогтардың адамдық қадір-қасиетін қүрметтеу негізінде қолдау табады. Білім алушыларга қатысты физикалық және психикалық зорлық-зомбылық әдістерін қолдануга жол берілмейді. Оқушыларга дәрігерге дейінгі медициналық қызмет көрсетуді медицина бикесі қамтамасыз етеді, ол әкімшілікпен және педагогикалық қызметкерлермен қатар білім алушылардың денсаулыгы мен дене бітімінің дамуына, емдеу іс-шараларын жүргізуге жэне санитарлық-гигиеналық нормаларды сақтауга жауапты болады. Дәрігерлік медициналық қызмет көрсетуді жергілікті деңгейдегі денсаулық сақтау органдары (емхана) жүзеге асырады. Мектеп оқушылары кесте бойынша медициналық тексеруден өтеді.

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының талаптарына сәйкес мектепте мектеп формасы міндетті. Оны кию тэртібі мен стилі мектептің Қамқоршылық кеңесінің келісімі бойынша мектеп басшысының бүйрыгымен бекітіледі.Мектеп киімі нысаны зайырлы оқу сипатына сәйкес келуі керек. Бас киімдер мен түрлі конфессиялардың діни тиесілілігінің атрибуттарын қоса алганда, киім элементтерін мектеп формасына қосуга жол берілмейді;

міндетті мектеп киім нысанына қойылатын талаптар Қазақстан Республикасы Білім жэне гылым министрінің 2016 жылғы 14 қаңтардағы № 26 бүйрыгында белгіленген жалпы талаптарга сәйкес болуы тиіс;

Мемлекеттік мекемеде саяси партиялардың, когамдық-саяси жэне діни қозгалыстар мен үйымдардың үйымдық қүрылымдарын қүруга жэне олардың қызметіне жол берілмейді. Мекеме зайырлы жэне діни білім берудің бөлек қагидаларын сақтауға міндетті. Кез келген нысанда діни тәрбиеге жол берілмейді.

Инклюзивті білім беру мақсатын іске асыра отырып, мектеп ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларга олардың білім алуы жэне білім берудің барлық деңгейлерінде әлеуметтік бейімделу үшін арнайы жагдайларды қамтамасыз етеді.Білім алушылардың ата-аналарының немесе өзге де заңды өкілдерінің мүдделерін ескере отырып және Бүқар жырау ауданының білім бөлімінің келісімі бойынша мамандар болган жагдайда мектепте инклюзивті сыныптар ашылуы мүмкін (бір сыныпта ерекше білім беру қажеттіліктері бар екі баладан артық емес білім алуға болады). Инклюзивті сыныптарда психологиялық-медициналық-педагогикалық  консультацияның

қорытындысы мен үсынымдары бойынша білім алатын ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар жалпы білім беретін оқу немесе жеке багдарлама бойынша диагнозға сәйкес түзету жүмыстарының жагдайлары болган кезде оқи алады. Инклюзивті сыныптарда оқитын ерекше білім беру қажеттілігі бар балалар үшін арнайы педагогтармен (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог, дефектолог-мұгалім, логопед-мұгалім) түзету сабақтары жүргізіледі. Мектепте түракты негізде өз жұмысын логопункт жүзеге асыра алады. Логопунктың ашылуы «Қараганды облысы білім басқармасының Бүқар жырау ауданы білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысының бүйрыгымен рәсімделеді.

Мемлекеттік мекемеге қабылдау бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің білім беретін оқу багдарламаларын іске асыратын білім беру үйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидалары негізінде жүргізіледі. Балаларды қабылдау үшін қүжаттар тізбесі бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің білім беретін оқу багдарламаларын іске асыратын білім беру үйымдарына оқуга қабылдау ережесімен және Мемлекеттік қызмет көрсетудің тиісті мемлекеттік стандартымен анықталады. Бірінші сыныпқа қабылдау кезінде ата-аналардың немесе баланың заңды өкілдерінің мүгалімді таңдауга қүқығы жоқ. Сыныптан сыныпқа ауыстыру үлгерім нәтижелері бойынша педагогикалық кеңестің шешімімен жүргізіледі.

Мектепалды сыныптарға қабылдау ата-анасының немесе өзге де заңды өкілдерінің өтініші бойынша жүзеге асырылады;

Мектепте білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық жэне қорытынды аттестаттау жүргізу бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылаудың, аралық және қорытынды аттестаттаудың үлгі ережесіне сәйкес жүргізіледі.

Қорытынды аттестаттаудан сэтті өткен түлектерге мекеменің мөрімен расталған тиісті білімі туралы мемлекеттік үлгідегі қүжат беріледі.

Кэмелетке толмаган білім алушыларды мектептен шыгару ерекше жағдайларда қүқыққа қарсы іс-әрекеттер жасаганы, білім беру үйымының жаргысын өрескел және бірнеше рет бүзганы үшін білім беру үйымын мемлекеттік басқару органының шешімі бойынша жол беріледі. Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлыгынсыз қалган балаларды алып тастау туралы шешім қорганшы және қамқоршы органдардың келісімімен қабылданады. Кэмелетке толган білім алушыларды мектептен шығаруга қүқыққа қайшы әрекеттер жасаганы, білім беру үйымының жарғысын өрескел жэне бірнеше рет бүзганы, сондай-ақ, үлгерімі үшін педагогикалық кеңестің шешімі бойынша жол беріледі;

Тәрбиеленушілерді шагын орталық топтарынан шыгару ай сайынғы төлем уақтылы төленбеген, баланы дэлелді себептерсіз бір айдан артық өткізіп алған жағдайларда, медициналық қарсы көрсетілімдер болган кезде жүргізіледі;

Білім алушыларга дәрігерге дейінгі медициналық қызмет көрсетуді мейірбике қамтамасыз етеді, ол әкімшілікпен жэне педагогикалық қызметкерлер қүрамымен қатар білім алушылардың денсаулыгы мен физикалық дамуына, емдеу іс-шараларын жүргізуге жэне санитариялык- гигиеналық нормаларды сақтауга жауапты болады. Дэрігерлік медициналық қызмет көрсетуді жергілікті деңгейдегі денсаулық сақтау органдары (емхана) жүзеге асырады. Білім алушылар кесте бойынша медициналық тексеруден өтеді;

Жалпы білім беру үдерісінің қатысушылары:     білім    алушылар,

тәрбиеленушілер, педагог қызметкерлер, білім алушылардың ата-аналары (оларды алмастыратын адамдар) болып табылады.

Білім алушылар мен тәрбиеленушілердің білім алуга қүқығы бар:

 1.  тегін жалпы орта білім алуга;
 2.  әртүрлі қызмет түрлеріндегі ерекше табыстары үшін көтермелеуге;
 3.  медициналық қызмет көрсетуге;
 4.  кітапхана қорын тегін пайдалану;
 5.  қосымша білім беру қызметтерін алуга;
 6.  мекемені басқаруға қатысуга;
 7.  адамның қадір-касиетін қүрметтеуге, ар-ождан мен ақпарат бостандығына, өз пікірлері мен сенімдерін еркін білдіруге.

Мемлекеттік мекеме зайырлы жэне діни білімнің бөліну кагидатын үстанады. Діни тәрбиенің кез келген түріне жол берілмейді;

Білім алушылар міндетті:

 1.  мектеп Жаргысын және ішкі тэртіп ережелерін орындауға; ;
 2.  жақсы оқуга жэне мектеп мүлкіне үқыпты қарауга; білім алушының мектеп мүлкіне келтірілген залал жагдайында ата-анасымен бірге оның қүнын қалпына келтіруге жэне өтеуге;
 3.  мектептің басқа да білім алушылары мен қызметкерлерінің ар- намысы мен қадір-қасиетін қүрметтеуге;
 4.  Жарғыга жэне білім беру үйымы басшысының бүйрығына сәйкес белгіленген мектеп формасын кию.

Кәмелетке толмаган балалардың ата-аналары мен өзге де заңды өкілдерінің:

 1.  баланың тілегі, жеке бейімділігі мен ерекшеліктерін ескере отырып, білім беру үйымын таңдауга;
 2.  қамқоршылык кеңес немесе ата-аналар үйымдары арқылы білім беру үйымдарын басқару органдарының жүмысына қатысуға;
 3.  білім беру үйымдарынан өз балаларының үлгеріміне, мінез-қүлқына жэне оқу жагдайларына қатысты ақпарат алуга;
 4.  психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияларда өз балаларын оқыту жэне тәрбиелеу проблемалары бойынша консультациялық көмек алуға қүқылы;

Ата-аналар мен өзге де заңды өкілдер міндетті:

 1.  балалардың өмірі мен оқуы үшін салауатты және қауіпсіз жағдайлар жасауга, олардың интеллектуалдык жэне дене күшін дамытуды, адамгершілік жагынан қалыптасуын қамтамасыз етуге;
 2.  балаларды одан эрі жалпы білім беретін мектепке айқындай отырып, мектепалды даярлықты қамтамасыз етуге;
 3.  мемлекеттік мекеменің жаргысында айқындалган қагидаларды орындауға;
 4.  балалардың мемлекеттік мекемедегі сабақтарға қатысуын қамтамасыз етуге;
 5.  мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің ар-намысы мен қадір-қасиетін қүрметтеуге;
 6. білім беру саласындағы уәкілетті орган белгілеген міндетті мектеп

формасына қойылатын талаптарды орындауға;  _

 1.  мемлекеттік мекемеде белгіленген киім нысанын сақтауга міндетті; Ата-аналар (олардың орнындағы адамдар) мектеп Жаргысын, ішкі

тэртіп ережелерін орындауга және өз балаларын тәрбиелеу мен окытуга, сондай-ак мемлекеттік меншікке ұқыпты қарауга жауапты болуға міндетті.

Мемлекеттік мекемені басқару Қазақстан Республикасынын заңнамасына, осы Жарғыға сэйкес жүзеге асырылады. Алқалык басқару нысаны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тэртігіпен

педагогикалық кеңес болып табылады.

Мемлекеттік мекемені тікелей басқаруды директор жүзеге асырады.

Директор жауап береді:

 1.  мектеп қызметкерлерінің біліктілік деңгейі, оқу жоспары мен оку үдерісінің кестесіне сәйкес білім беру багдарламаларын іске асыру, білім алушылардың білім сапасы, өмірі мен денсаулығы, Қазакстан Республикасының заңнамасында белгіленген тэртіппен оқу-тэрбие үдерісі кезінде мектеп оқушылары мен қызметкерлерінің қүқықтары мен

бостандықтарын сақтау үшін;

 1.  облыстық жэне қалалық маңызы бар білім беру органдарының нормативтік актілерін, бүйрықтарын, лауазымдық нүсқаулықпен белгіленген лауазымдық міндеттерін дэлелді себептерсіз орындамаганы немесе тиісінше орындамаганы үшін, оның ішінде берілген қүқықтарды орындамағаны үшін,
 2.  білім алушының жеке басына дене және (немесе) психикалық зорлық-зомбылықпен байланысты тәрбие эдістерін, оның ішінде бір рет қолданган, сондай-ақ өзге де моральдік теріс қылық жасаганы үшін директор еңбек заңнамасына сэйкес атқаратын қызметінен босатылуы мүмкін;
 3.  өрт қауіпсіздігі, еңбекті қоргау ережелерін, оқу-тәрбие үдерісін үйымдастырудың санитарлық-гигиеналық ережелерін бүзғаны үшін мектеп директоры Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген  жауапкершілікке тартылады.     .           .           „           -

Педагогтік қызметпен айналысуга тек тиісті бейіндері бойынша арнайы педагогикалық немесе кэсіптік білімі бар адамдар жіберіледі.

Мектепте жүмыс істеуге:

1) медициналық қарсы көрсетілімдері бар;

2)психиатриялық жэне (немесе) наркологиялық диспансерде есепіе түрган. Жылына бір рет, оқу жылының басында педагог психиатриялық жэне (немесе) наркологиялық диспансерде есепте түрмайтынын растайды;

3) соттың заңды күшіне енген үкіміне сэйкес педагогтің кәсіптік

қызметін жүзеге асыру қүқыгынан айырылган;  _

4) Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тэртіппен эрекетке қабілетсіз немесе эрекет қабілеті шектеулі деп танылгандар,

5) Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінде көзделген шектеулер

негізінде адамдар жіберілмейді.,           .

Жұмысқа қабылдау кезінде мектеп директоры азаматтық қызметшінің тиісті бос лауазымдарына орналасуға қойылатын біліктілік талаптарын басшылыққа алуга міндетті. Тиісті білімсіз педагогикалық қызметпен айналысуға жол берілмейді. Педагогикалық лауазымдар бойынша азаматтарды қабылдау тэртібін бұзганы үшін директор дербес жауапты болады. Мекеме қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттері тиісті лауазымға немесе қызмет түріне қатысты Қазақстан Республикасының нормативтік күқыктық актілерімен анықталады.

Мемлекеттік мекемені басқарудың бір түрі-педагогикалық кеңес. Педагогикалық кеңестің кұрамына: білім беру үйымының басшысы (төрага), оның орынбасарлары, педагогтар, тәрбиешілер, психолог, әлеуметтік педагог кіреді. Білім беру үйымының педагогикалық кеңесінің отырысына ата-аналар үйымдарының немесе қамқоршылық кеңесінің мүшелері шакырылады. Педагогикалық кеңестің қүрамы оқу жылына арналған білім беру үйымы басшысының бүйрыгымен бекітіледі. Педагогикалык кеңес өз қүрамынан бір жыл мерзімге хатшы сайлайды.

Педагогикалық кеңес:

1. мемлекеттік мекемелерде нормативтік қүкықтық актілерді орындау жөніндегі іс-шаралар;

2. оқу-тәрбие жэне эдістемелік жүмыстың жай-күйі, оқытудың барлық түрлері бойынша оқыту әдістерін жетілдіру мэселелері, оқытудың жаңа технологияларын енгізу;

3. оқу-тэрбие жүмысын жоспарлау мәселелері;

4. қорытынды аттестаттауды өткізу, білім алушыларды емтиханга жіберу, үсынылған қүжаттар негізінде білім алушыларды емтиханнан босату, білім алушыларды келесі сыныпқа ауыстыру немесе оларды қайта курска қалдыру, білім алушыларды грамоталармен, мақтау қагаздарымен марапаттау, негізгі орта білімді үздік бітіргені туралы аттестат, негізгі орта білімді бітіргені туралы аттестат, алтын белгі, үздік аттестат, жалпы орта білім туралы аттестат, белгіленген үлгідегі анықтама беру мәселелері;

5. оқу жүктемесін бөлу, тарификацияны бекіту, аттестаттауга дайындау, педагогтарды марапаттау жэне көтермелеу мэселелерін қарастырады.

Педагогикалық кеңестің жүмысы оқу жылына эзірленетін жоспарга сәйкес жүргізіледі, педагогикалық кеңестің отырысында қаралады және білім беру үйымының басшысымен бекітіледі. Педагогикалық кеңес жылына кемінде бес рет жиналады.

6. Мемлекеттік мекеменің осы Жарғыда бекітілген өз қызметінің мэні мен мақсаттарына сай келмейтін қызметті жүзеге асыруга, сондай-ақ мэмілелерді жасауға қүкыгы жоқ.

7. Мемлекеттік мекеменің Қазақстан Республикасының заңдарында немесе қүрылтай қүжаттарында белгілі бір шек койылган қызмет мақсаттарына қайшы не оның басшысының жарғылық қүзыретін бүза отырып жасаған мәмілесі:            қүрылтайшының, тиісті саланың уэкілетті органының, сондай-ақ оған қатысты осы Жарғыда көрсетілген мүлікке қатысты қүқық субъектісінің, мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның функцияларын жүзеге асыратын органның талап қоюы бойынша жарамсыз деп танылуы мүмкін.

4 тарау. Мемлекеттік мекемені басқару

17. Мемлекеттік мекемені жалпы басқару «Қарағанды облысы білім басқармасының Бұқар жырау ауданы білім бөлімі» мемлекеттік мекемесімен

жүзеге асырылады.

18. Қараганды облысының әкімдігі мемлекеттік мекемені қайта үйымдастыру жэне тарату туралы шешім қабылдайды.

«Қараганды облысының экономика басқармасы» мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен келесі қызметтерді жүзеге асырады:

19. коммуналдық мемлекеттік мекемеге мүлікті бекітіп, береді;

20. мемлекеттік мекеменің жаргысын, оны енгізуді, өзгертуді жэне толықтыруды бекітеді.

«Қарағанды облысы білім басқармасының Бүқар жырау ауданы білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі заңнамамен белгіленген тэртіпте келесі функцияларды жүзеге асырады:

1) мемлекеттік мекеменің басшысы тағайындалады;

2) мемлекеттік мекеменің қаржыландыру жоспарын бекітеді;

3) мемлекеттік мекеме мүлкінің сақталуына бақылауды жүзеге асырады;

4) мемлекеттік мекеменің басқару органдарының қүрылымын, қалыптастыру тәртібін жэне өкілеттіктерінің мерзімін, мемлекеттік мекеменің шешімдер қабылдау тэртібін анықтайды;

5) мемлекеттік мекеме директорының қүқықтарын, міндеттерін жэне жауапкершілігін, оны атқаратын қызметінен босатудың негіздерін белгілейді;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік мекеменің штат санын, тарифтеу тізімдерін және өзге де қаржы-шаруашылық құжаттамасын келіседі;

7) мемлекеттік мүлік жөніндегі уэкілетті органга мемлекеттік мекемеге берілген немесе өзінің шаруашылық қызметінің нәтижесінде сатып алган мүлікті алып қоюга немесе қайта бөлуге жазбаша келісім береді;

8) мемлекеттік мекеменің қүрылтайшысына мемлекеттік мекемені қайта үйымдастыру жэне тарату туралы ұсыныстар енгізеді;

9) өзіне осы жаргымен жэне Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасымен жүктелген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

19. Мемлекеттік мекеменің директоры «Қараганды облысы білім басқармасының Бүқар жырау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекеме басшысымен қызметке тағайындалады және қызметтен босатылады жэне білім беру саласындагы уэкілетті орган бекіткен тагайындау қагидаларына сэйкес жүзеге асырылады.

20. Мемлекеттік мекеменің директоры мемлекеттік мекеменің жүмысын үйымдастырады және оған басшылық жасайды, «Қараганды облысы білім басқармасының Бүқар жырау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесіне жүктелген міндеттердің орындалуына жэне оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болады.

21.Мемлекеттік мекеменің директоры дара басшылық қағидаттарында эрекет етеді жэне мемлекеттік мекеме қызметінің мәселелерін Қазақстан Республикасының заңнамасымен жэне осы Жарғымен айқындалатын өз құзыретіне сәйкес дербес шешеді.

22. Мемлекеттік мекеме директорының мемлекеттік мекеменің жарғылық емес қызметті жүзеге асыруына багытталган іс-әрекеттері Еңбек міндеттерін бүзу болып табылады жэне тэртіптік жэне материалдық жауаптылық шараларын қолдануга әкеп согады.

 1.  Мемлекеттік мекеменің директоры Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тэртіппен:

1) мемлекеттік мекеме атынан сенімхатсыз эрекет етеді;

2) мемлекеттік органдарда, өзге де үйымдарда мемлекеттік мекеменің мүдделерін білдіреді;

3) шарттар жасасады;

4) сенімхаттар береді;

5) мемлекеттік мекеменің іссапарлар, тағылымдамалар, қызметкерлерді қазақстандық жэне шетелдік оқу орталықтарында оқыту жэне қызметкерлердің біліктілігін арттырудың өзге де түрлері жөніндегі жоспарларын бекітеді;

6) барлық қызметкерлер үшін міндетті бүйрықтар шығарады жэне нұскаулар береді;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік мекеменің қызметкерлерін жүмысқа қабылдайды жэне жүмыстан босатады;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тэртіппен мемлекеттік мекеме қызметкерлеріне көтермелеу шараларын қолданады жэне тәртіптік жаза қолданады;

9) өзінің орынбасарлары мен мемлекеттік мекеменің өзге де басшы қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттік аясын айқындайды;

10) сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтау бойынша жүмысты үйымдастырады, оның ішінде білім беру үйымында сыбайлас жемқорлықтың профилактикасы жэне алдын алу бойынша шаралар қабылдайды;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жаргымен және «Қараганды облысы білім басқармасының Бүқар жырау ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесімен өзіне жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге асырады.

5 тарау. Мемлекеттік мекеменің мүлкін құру тәртібі

 1. Мемлекеттік мекеме мүлкінің қүнын оның теңгерімінде көрсетілетін заңды түлганың активтері қүрайды. Мемлекеттік мекеменің мүлкі мыналардың есебінен қалыптастырылады:

1) қүрылтайшы (меншік иесі) берген мүлік;

2) өз қызметі нэтижесінде сатып алынган мүлік (ақшалай кірістерді қоса алганда);

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаган өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

 1. Мемлекеттік мекеме өзіне бекітіліп берілген мүлікті жэне өзіне смета бойынша бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шыгаруға немесе оған өзге де тәсілмен билік етуге қүқылы емес.
 2.  Мемлекеттік мекеменің қызметі Қараганды облысының бюджетінен қаржыландырылады.
 3.  Мемлекеттік мекеме Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бухгалтерлік есеп жүргізеді және есептілік үсынады.

Бухгалтерлік есепті жэне мемлекеттік мекеме үшін есептілікті үсынуды барлық туындайтын функциялары бар мемлекеттік мекеменің баскару органы жүзеге асыра алады.

 1.  Мемлекеттік мекеменің қаржы-шаруашылық қызметін тексеру және тексеру Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

6 тарау. Мемлекеттік мекемедегі жүмыс тәртібі

 1.  Мемлекеттік мекеменің жүмыс тэртібі ішкі еңбек тэртібі қағидаларымен белгіленеді жэне Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының нормаларына қайшы келмеуге тиіс.

7 тарау. Қүрылтай қүжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу

тәртібі

 1.  Мемлекеттік мекеменің қүрылтай қүжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу қолданылып жүрген заңдарда белгіленген өкілеттіктерге сэйкес осы шешімді қабылдаган қүрылтайшының немесе органның шешімі бойынша жүргізіледі. Қүрылтай қүжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу «Заңды түлғаларды мемлекеттік тіркеу жэне филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес аумақтық әділет органдарында мемлекеттік тіркеу рәсімінен өтеді.

8 тарау. Мемлекеттік мекемені қайта үйымдастыру және тарату

шарттары

 1.  Коммуналдық мемлекеттік мекемені кайта үйымдастыру Қараганды облысы экімдігінің шешімі бойынша жүргізіледі.
 2.  Мемлекеттік мекеме заң актілерінде көзделген басқа да негіздер бойынша таратылады.
 3.  Мемлекеттік мекемені қайта үйымдастыруды және таратуды «Қараганды облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесімен келісім бойынша Қараганды облысының экімдігі жүзеге асырады.
 4.  Таратылған мемлекеттік мекеменің кредиторлардың талаптарын қанағаттандырғаннан кейін қалған мүлкін «Қарағанды облысының экономика басқармасы» мемлекеттік мекемесі қайта бөледі.
 5. Таратылған мемлекеттік мекеменің ақшасы, осы заңды тұлғаның мүлкін өткізу нәтижесінде алынған қаражатты қоса алғанда, кредиторлардың талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған ақша тиісті бюджеттің кірісіне есептеледі.

 

 

Педагогтік қызметпен айналысуга тек тиісті бейіндері бойынша арнайы педагогикалық немесе кэсіптік білімі бар адамдар жіберіледі.

Мектепте жүмыс істеуге:

1) медициналық қарсы көрсетілімдері бар;

2)психиатриялық жэне (немесе) наркологиялық диспансерде есепіе түрган. Жылына бір рет, оқу жылының басында педагог психиатриялық жэне (немесе) наркологиялық диспансерде есепте түрмайтынын растайды;

3) соттың заңды күшіне енген үкіміне сэйкес педагогтің кәсіптік

қызметін жүзеге асыру қүқыгынан айырылган;  _

4) Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тэртіппен эрекетке қабілетсіз немесе эрекет қабілеті шектеулі деп танылгандар,

5) Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінде көзделген шектеулер

негізінде адамдар жіберілмейді.,           .

Жұмысқа қабылдау кезінде мектеп директоры азаматтық қызметшінің тиісті бос лауазымдарына орналасуға қойылатын біліктілік талаптарын басшылыққа алуга міндетті. Тиісті білімсіз педагогикалық қызметпен айналысуға жол берілмейді. Педагогикалық лауазымдар бойынша азаматтарды қабылдау тэртібін бұзганы үшін директор дербес жауапты болады. Мекеме қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттері тиісті лауазымға немесе қызмет түріне қатысты Қазақстан Республикасының нормативтік күқыктық актілерімен анықталады.

Мемлекеттік мекемені басқарудың бір түрі-педагогикалық кеңес. Педагогикалық кеңестің кұрамына: білім беру үйымының басшысы (төрага), оның орынбасарлары, педагогтар, тәрбиешілер, психолог, әлеуметтік педагог кіреді. Білім беру үйымының педагогикалық кеңесінің отырысына ата-аналар үйымдарының немесе қамқоршылық кеңесінің мүшелері шакырылады. Педагогикалық кеңестің қүрамы оқу жылына арналған білім беру үйымы басшысының бүйрыгымен бекітіледі. Педагогикалык кеңес өз қүрамынан бір жыл мерзімге хатшы сайлайды.

Педагогикалық кеңес:

1. мемлекеттік мекемелерде нормативтік қүкықтық актілерді орындау жөніндегі іс-шаралар;

2. оқу-тәрбие жэне эдістемелік жүмыстың жай-күйі, оқытудың барлық түрлері бойынша оқыту әдістерін жетілдіру мэселелері, оқытудың жаңа технологияларын енгізу;

3. оқу-тэрбие жүмысын жоспарлау мәселелері;

4. қорытынды аттестаттауды өткізу, білім алушыларды емтиханга жіберу, үсынылған қүжаттар негізінде білім алушыларды емтиханнан босату, білім алушыларды келесі сыныпқа ауыстыру немесе оларды қайта курска қалдыру, білім алушыларды грамоталармен, мақтау қагаздарымен марапаттау, негізгі орта білімді үздік бітіргені туралы аттестат, негізгі орта білімді бітіргені туралы аттестат, алтын белгі, үздік аттестат, жалпы орта білім туралы аттестат, белгіленген үлгідегі анықтама беру мәселелері;

5. оқу жүктемесін бөлу, тарификацияны бекіту, аттестаттауга дайындау, педагогтарды марапаттау жэне көтермелеу мэселелерін қарастырады.

Педагогикалық кеңестің жүмысы оқу жылына эзірленетін жоспарга сәйкес жүргізіледі, педагогикалық кеңестің отырысында қаралады және білім беру үйымының басшысымен бекітіледі. Педагогикалық кеңес жылына кемінде бес рет жиналады.

6. Мемлекеттік мекеменің осы Жарғыда бекітілген өз қызметінің мэні мен мақсаттарына сай келмейтін қызметті жүзеге асыруга, сондай-ақ мэмілелерді жасауға қүкыгы жоқ.

7. Мемлекеттік мекеменің Қазақстан Республикасының заңдарында немесе қүрылтай қүжаттарында белгілі бір шек койылган қызмет мақсаттарына қайшы не оның басшысының жарғылық қүзыретін бүза отырып жасаған мәмілесі:            қүрылтайшының, тиісті саланың уэкілетті органының, сондай-ақ оған қатысты осы Жарғыда көрсетілген мүлікке қатысты қүқық субъектісінің, мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның функцияларын жүзеге асыратын органның талап қоюы бойынша жарамсыз деп танылуы мүмкін.

 
 
9 тарау. Мемлекеттің мекеменің филиалдары мен өкілдіктері туралы мәліметтер 
 
 36. Мемлекеттің мекеменің филиалдары мен өкілдіктері жоқ.
 
 
Директоры                              Кумекбаев Ж.Б
Новости