back-image
Қармыс бастауыш мектебі
Организации> Қармыс бастауыш мектебі

«Қарағанды облысыныңбілім

басқармасы» ММ басшысының

2021 жылғы «____»_________

№____бұйрығымен

БЕКІТІЛГЕН

 

 

 

 

 

«Қарағанды облысы білім басқармасының

 Шет ауданы білім бөлімінің Қармыс бастауыш мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

ЖАРҒЫСЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-тарау. Жалпы ережелер

 

 1. «Қарағанды облысы білім басқармасының Шет ауданы білім бөлімінің Қармыс бастауыш мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі  (бұдан әрі – мемлекеттік мекеме) функцияларды орындау үшін мекеменің ұйымдық-құқықтық түрінде құрылған, заңды тұлға мәртебесі бар коммерциялық емес ұйым болып табылады.
 2. Мемлекеттік мекемесі түрі: коммуналдық.
 3. Мемлекеттік мекеме Қарағанды облысы әкімдігінің  «____» _______жылы № _______ қаулысымен құрылды.
 4. Мемлекеттік мекеменің құрылтайшысы: Қарағанды ​​облысының әкімдігі.
 5. Тиісті саланың уәкілетті органы, сондай-ақ оған қатысты мемлекеттік мекеменің мүлкіне қатысты құқық субъектісінің функцияларын жүзеге асыратын орган: «Қарағанды ​​облысыныңбілім басқармасы Шет ауданы білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі.
 6. Мемлекеттік мекеменің мемлекеттік (қазақ) тілдегі атауы: «Қарағанды облысы білім басқармасының Шет ауданы білім бөлімінің Қармыс бастауыш мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, орыс тілінде: «Кармысская начальная  школа  отдела образования Шетского района  управления образования Карагандинской области».
 7. Мемлекеттік мекеменің орналасқан жері: Қарағанды облысы, Шет ауданы, Қармыс ауылы.

 

2-тарау. Кәсіпорынның құқықтық мәртебесі

 

 1. Мемлекеттік мекеменің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дербес теңгерімі, банкте шоттары, бланкілері, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген және мемлекеттік мекеменің атауы жазылған мөрі болады.
 2. Мемлекеттік мекеме басқа заңды тұлғаны құра алмайды, сондай-ақ оның құрылтайшысы (қатысушысы) бола алмайды, Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда.
 3. Мемлекеттік мекеме өзiнiң мiндеттемелерi бойынша өзiнің кепілдігіндегі ақшамен жауап бередi. Мемлекеттік мекемеде ақша жеткіліксіз болған кезде оның міндеттемелері бойынша Қазақстан Республикасы немесе әкімшілік-аумақтық бірлік тиісті бюджет қаражатымен субсидиарлық жауапты болады.
 4. Мемлекеттік мекеменің азаматтық-құқықтық мәмілелері, олардың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық бөлімшелерінде міндетті тіркелгеннен кейін, күшіне енеді.

 

 

 

3-тарау. Мемлекеттік мекеме қызметінің мәні мен мақсаттары

 

 1. Мемлекеттік мекеме қызметінің пәні: жеке тұлғаның, қоғамның, мемлекеттің мүдделері үшін оқыту және тәрбиелеу; баланың жеке басының

жан-жақты дамуына қолайлы жағдай жасау; оқушылардың өзін-өзі тәрбиелеу және қосымша білім алу қажеттіліктерін қанағаттандыру.

 1. Мемлекеттікмекемеқызметініңмақсаты:
 2. Азаматтардыңбелгіленгенжалпығаміндеттібілім беру стандарттарыныңҚазақстанРеспубликасыныңКонституциясыменкепілдендірілгентегін орта білімалуқұқығынжүзегеасыру;
 3. негізгіжалпыбілім беру бағдарламаларынсапалыигерудіқамтамасызету;
 4. мәдениетіжоғары,қоғамдағыөміргебейімделген, тереңжәнекеңейтілгенбілім беру бағдарламаларынсаналытаңдауғажәнедамытуғадайынинтеллектуалдытұлғанықалыптастыру.
 5. Мемлекеттікмекемеөзмақсаттарынажетуүшінкелесіқызметтүрлерінжүзегеасырады: бастауыш, негізгіжәнежалпы орта, қосымшабілім. Мекемемектепкедейінгітәрбие мен оқытусаласында (мектепкедейінгісыныптар) білім беру қызметінұсынады. Қызметтіңбарлықтүрлері «Рұқсаттаржәнехабарламалартуралы» ҚазақстанРеспубликасының 2014 жылғы 16 мамырдағы № 202 Заңындакөзделгенрәсімдер орындалғаннанкейінжүзегеасырылады.
 6. Мекеменіңнегізгіміндеттері:
 7. Ұлттықжәнежалпыадамзаттыққұндылықтар, ғылым мен практиканыңжетістіктерінегізіндежекетұлғанықалыптастыруға, дамытуғабағытталғансапалыбілімалуүшінқажеттіжағдайларжасау;
 8. Жекетұлғаныңшығармашылық, руханижәнефизикалықмүмкіндіктеріндамыту, адамгершілік пен салауаттыөмірсалтыныңберікнегіздерінқалыптастыру, даралықтыдамытуғажағдайжасауарқылыинтеллектібайыту;
 9.  Азаматтық  пен отансүйгіштікке, өз Отанына, Қазақстан Республикасына деген сүйіспеншілікке, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, халықтық дәстүрлерді қастерлеуге, кез-келген конституцияға қарсы және қоғамға қарсы көріністерге төзбеушілікке тәрбиелеу;
 10.  белсенді азаматтық позициясы бар жеке тұлғаны тәрбиелеу, республиканың қоғамдық-саяси, экономикалық және мәдени өміріне қатысу қажеттіліктерін қалыптастыру, тұлғаның оның құқықтары мен міндеттеріне саналы қатынасы;
 11.  ұлттық және әлемдік мәдениеттің жетістіктерімен таныстыру; қазақ және республиканың басқа халықтарының тарихын, әдет-ғұрыптары мен дәстүрлерін зерттеу; мемлекеттік, орыс, шетел (ағылшын, неміс) және басқа тілдерді меңгеру.
 12. Мекеме Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы жарғыға сәйкес келесі ақылы білім беру қызметтерін ұсынуға құқылы:
 13. қосымша білім беру бағдарламалары бойынша оқыту;
 14.  арнайы курстар мен пәндер циклдерін қосымша оқыту бойынша;
 15.  жеке оқушылармен жеке негізде оқу жоспарына сәйкес сағат санынан артық пәндер бойынша қосымша сабақтар өткізу;
 16.  оқушылармен пәндерді қосымша тереңдетіп оқыту үшін (мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттардың тиісті білім беру бағдарламалары шеңберінен тыс).

Негізгі қызметтің орнына ақылы қызметтерді көрсету мүмкін емес.Мектептің ақылы қызметтерінің бағасы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілуге ​​жатады.

 1. Мекеме дамытушы білім берудің жаңа мазмұнын, оны жүзеге асырудың нысандары мен әдістерін, эксперименталды оқу жоспарларын, бағдарламаларын және факультативтік курстарды іздеуді, әзірлеуді ұйымдастыратын білім беру ұйымы болып табылады. Оқу процесін ұйымдастыру, басқару осы жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.
 2.  Оқу-тәрбие қызметі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары негізінде әзірленген және міндетті негізгі және қосымша бағдарламаларды әзірлеуді жүзеге асыратын оқу жоспарлары мен бағдарламаларына сәйкес жүзеге асырылады. Мекеменің бағдарламалары мемлекеттік жалпы білім беретін мектептердің типтік бағдарламаларына негізделген.
 3.  Мектеп «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған шектерде оқытудың формаларын, құралдары мен әдістерін таңдауда дербес. Оқу процесін жүзеге асыру үшін мектеп жылдық жұмыс оқу жоспарын және мекеме жетекшісі бекітетін оқу сабақтарының кестесін жасайды және бекітеді.

Оқу пәндерін тереңдетіп оқыту үшін мекемеге факультативтерге және әр сыныпқа 4 сағат есебінен оқушылардың таңдауы бойынша қосымша курстарды ұйымдастыруға қаражат бөлінуі мүмкін.

Оқыту тілі: қазақ тілі .

 1. Оқу жұмыс жоспарының вариативтік бөлімі қамтамасыз етіледі:
 2. жеке таңдау, жеке даму бағдарламасы, инновациялық және оқыту технологияларын қолдану;
 3.  мекеменің мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес келетін қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыруға арналған пәндерді дамытатын жаңа оқу жоспарларын енгізу;
 4. оқушылардың ақыл-ой белсенділігін дамыта отырып, шындықты танудың әмбебап әдістерін игеруге бағытталған жеке тұлғаның жалпы мәдени дамуына ықпал ететін, дүниетанымы мен гуманистік санасын қалыптастыратын пәндер мен курстарды енгізу.
 5. Мекеменің құрылымы:
 6. әкімшілік (директор және оның орынбасарлары);
 7. Әдістемелік кеңес, Педагогикалық кеңес, Педагогикалық әдеп жөніндегі кеңес, Қамқоршылық кеңесі, жалпы мектептегі ата-аналар комитеті, сыныптық ата-аналар комитеттері, пәндік әдістемелік бірлестіктер;
 8. сынып - мекеменің негізгі құрылымдық бірлігі.
 9. Білім деңгейі:
 10. бастауыш білім беру (1-4 сыныптар), негізгі стратегиялық бағыт - бұл кіші жастағы оқушының жеке қабілеттерін ашуға, белсенділіктің негізгі бағыттары мен оқудың оң мотивациясы негізінде бастапқы шығармашылық дағдыларды қалыптастыруға, психофизикалық, интеллектуалды және музыкалық дамуға жағдай туғызуға мүмкіндік беретін оқыту. Оқу бағдарламасын меңгеру мерзімі - 4 жыл;
 11. «Көркем еңбек» пәнін оқыту, сондай-ақ вариативтік компоненттің сағаттарын оқыту мектеп аралық оқу-өндірістік кешен негізінде жүзеге асырылуы мүмкін. Қосымша білім беруді дамыту шеңберінде «Қарағанды ​​облысының білім басқармасы Шет ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысының бұйрығына сәйкес мектептің жұмыс оқу жоспарының ауыспалы бөлігінің сағаттары қосымша білім беру ұйымына берілуі мүмкін.

Сағаттар мен сабақтарды ауыстыруды, сондай-ақ үйірмелерді оқытумен байланысты барлық мәселелерді шешуді «Қарағанды ​​облысының білім басқармасы Шет ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі жүзеге асырады. Мекеме оқу жоспарының ауыспалы компонентін бірнеше сағат бойы мектептен тыс жерде өткізуге құқылы (мәдениет мекемелері, спорт ғимараттары, әскери ғимараттар, ғылыми зертханалар, өндірістік кәсіпорындар, қосымша білім беру ұйымдары және т.б.).

 1. Тиісті контингентті көрсете отырып, сыныптар жиынтығы «Қарағанды ​​облысының білім басқармасы Шет ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысымен келісіледі. Сабақ жиынтығын құруға мекеменің басшысы жеке жауап береді. Сыныптардағы оқушылардың саны қолданыстағы «Білім беру объектілеріне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық ережелеріне сәйкес, осы білім беру ұйымына тікелей бөлінген бюджеттік қаражатты ескере отырып, санитарлық нормалар сақталған жағдайда белгіленеді.
 2. Сыныпта ерекше білім беру  қажеттілігі бар балалар болған кезде сыныпты жасақтау ерекше білім беру қажеттілігі бар бір балаға үш оқушы арақатынасында жүзеге асырылады. Сыныпты бөлу осы арақатынасқа сәйкес жүзеге асырылады. Жарғының осы тармағында мекеме орналасқан тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік бюджетінің мүмкіндіктері ескерілген.
 3. Мекеме толық және толық емес жұмыс күнімен мектепке дейінгі шағын орталық құра алады. Мектепке дейінгі шағын орталық заңды тұлға болып табылады, бірақ мекеменің құрылымдық бөлімшесі болып табылады және 2 (3) - 6 жас аралығындағы балаларды жан-жақты дамыту және ата-аналарына баланы тәрбиелеу мен оқытуды ұйымдастыруда консультациялық-әдістемелік қолдау көрсету, балалардың әлеуметтік бейімделуі үшін құрылған.
 4. Мекеме оқушыларға денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтамаға сәйкес үй сабағын ұсынады. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің нұсқауына сәйкес аптасына оқу сағатының саны бөлінеді, кесте жасалады, бұйрық мұғалімдердің жеке құрамымен анықталады, сабақтар журналы жүргізіледі. Ата-аналар (заңды өкілдер) үйде сабақ өткізуге жағдай жасауға міндетті.
 5. Оқу сабағы Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен басталады және аяқталады. Оқу жылының ұзақтығы, академиялық апталар мен демалыс күндерінің санын қоса алғанда, білім беру саласындағы мемлекеттік стандарттың және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес анықталады.
 6. Мекемеде келесі жұмыс және сабақ режимі белгіленуі мүмкін:сабақтың бірінші ауысымында басталуы – 8:00 (8:30 немесе 9:00) сағат, екінші ауысымда – 13:30 (14: 00) сағат. Сабақ кестесін мекеме басшысы немесе оны алмастыратын адам бекітеді. Сабақ кестесінде күн сайынғы сабақтың саны, ұзақтығы мен сабақтың кезектілігі, сонымен қатар сабақтар арасындағы үзілістердің ұзақтығы көрсетіледі. Мектеп кестесінің мәселелері қолданыстағы «Білім беру объектілеріне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық ережелерімен реттеледі. Сабақтардың кестесі эпидемиологиялық жағдайға сәйкес, уәкілетті органдар және (немесе) лауазымды адамдар белгілеген шектеу шаралары негізінде өзгеруі мүмкін.
 7. Сабақ арасындағы ауысу кезеңінде мекеме Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мектеп асханасында ата-аналар мен жалпыға бірдей білім беру қоры есебінен мектеп асханасында тамақтануды ұйымдастырады.
 8. Мекемедегі тәртіп оқушылардың, тәрбиеленушілердің, мұғалімдердің адамдық қадір-қасиетін құрметтеу негізінде қолдау көрсетіледі. Оқушыларға қатысты физикалық және психикалық зорлық-зомбылық әдістерін қолдануға жол берілмейді.
 9. «Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес мектеп формасы қажет. Оны кию тәртібі мен стилі ата-аналар комитетімен немесе қамқоршылық кеңесінің келісімімен мекеме басшысының бұйрығымен бекітіледі.
 10. Мекемеге саяси партиялардың, қоғамдық-саяси және діни қозғалыстар мен ұйымдардың ұйымдық құрылымдарын құруға және олардың жұмысына жол берілмейді. Мекеме зайырлы және діни білімнің бөліну принципін сақтауға міндетті. Кез-келген түрде діни білім алуға жол берілмейді.
 11. Инклюзивті білім берудің мақсаттарын жүзеге асыра отырып, мекеме ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға олардың білім алуы, дамуында ауытқушылықтарды түзету және білім берудің барлық деңгейлерінде әлеуметтік бейімделуі үшін ерекше жағдайлар жасайды. Оқу орнындағы оқушылардың ата-аналарының немесе басқа заңды өкілдерінің мүдделерін ескере отырып, инклюзивті сыныптар ашылуы мүмкін (бір сыныпта ерекше білім беру қажеттіліктері бар екі баладан артық оқуға болмайды). Инклюзивтік сыныптарға психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялардың қорытындылары мен ұсыныстары негізінде оқуға түскен ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар жалпы білім беру бағдарламасы немесе жеке бағдарлама бойынша оқытыла алады. Инклюзивті сыныптарға жазылған ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар үшін түзету сабақтарын арнайы мұғалімдер (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог, мұғалім-дефектолог, мұғалім-логопед, логопед) жүргізеді. Мекемеде сөйлеу орталығы өз жұмысын тұрақты негізде жүргізе алады. Сөйлеу орталығының ашылуы «Қарағанды ​​облысының білім басқармасы Шет ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысының бұйрығымен ресімделеді.
 12.  Мекемеге қабылдау бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымында оқуға жіберудің стандартты ережелері негізінде жүзеге асырылады. Балаларды қабылдауға арналған құжаттар тізімі бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің білім беру оқу жоспарларын іске асыратын білім беру ұйымдарында оқуға қабылдау ережелерімен және мемлекеттік қызметтер көрсетудің тиісті мемлекеттік стандарттарымен анықталады. Бірінші сыныпқа қабылдау үшін баланың ата-аналары немесе заңды өкілдері мұғалімді таңдауға құқылы емес. Сыныптан сыныпқа ауыстыру Педагогикалық кеңестің шешімімен оқу үлгерімі нәтижелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

Шағын жинақталған мектептерді қоспағанда, 0-11 сыныптарда білім алушылардың ең аз саны 12 адамнан кем болмауы тиіс.

36. Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылаудың, аралық және қорытынды аттестаттаудың үлгілік қағидаларына сәйкес жүргізіледі.

37. Кәмелетке толмаған білім алушыларды шығаруға құқыққа қайшы әрекеттер жасағаны, білім беру ұйымының жарғысын өрескел және бірнеше рет бұзғаны үшін білім беру ұйымын мемлекеттік басқару органының шешімі бойынша ерекше жағдайларда жол беріледі. Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды шығару туралы шешім қорғаншылық және қамқоршылық органдарының келісімімен қабылданады. Кәмелетке толған білім алушыларды мектептен шығаруға педагогикалық кеңестің шешімі бойынша құқыққа қайшы әрекеттер жасағаны, білім беру ұйымының жарғысын, сондай-ақ үлгерімін өрескел және бірнеше рет бұзғаны үшін жол беріледі.

38. Оқушыларға дәрігерге дейінгі медициналық қызмет көрсетуді мейірбике қамтамасыз етеді, ол әкімшілікпен және педагогикалық персоналмен қатар білім алушылардың денсаулығы мен физикалық дамуына, емдеу іс-шараларын жүргізуге және санитариялық-гигиеналық нормаларды сақтауға жауапты болады. Дәрігерлік медициналық қызмет көрсетуді жергілікті деңгейдегі денсаулық сақтау органдары (емхана) жүзеге асырады. Оқушылар кесте бойынша медициналық тексеруден өтеді.

39. Жалпы білім беру процесінің қатысушылары: білім алушылар, педагог қызметкерлер, білім алушылардың ата-аналары (оларды алмастыратын адамдар) болып табылады.

 1. Оқушылар  міндетті:
 2. Мекеменіңжарғысы мен ішкітәртіпережелерінсақтауға;
 3. Адалдықпеноқуғажәнеоқуорныныңмүлкінемұқияткүтімжасауға, мектептіңмүлкінезиянкелтірілгенжағдайда, оныңқұндылығыната-аналарыменбіргеқалпынакелтіругежәнеөтеуге;
 4. Басқаоқушылар мен оқуорныныңқызметкерлерінің ар-намысы мен қадір-қасиетінқұрметтеуге;
 5. Мекемекөрсеткенмектепформасынкиюге.
 6. Ата-аналары мен кәмелеткетолмағанбалалардыңбасқазаңдыөкілдеріқұқылы:
 7. Баланыңқалауын, жекебейімділігі мен ерекшеліктерінескереотырып, оқуорныберетінмүмкіндіктершеңберіндебілім беру нысанынтаңдауға;
 8. Қамқоршыларкеңесінемесеата-аналаркомитетіарқылымекеменіңбасқаруоргандарыныңжұмысынақатысуға;
 9. Балаларыныңүлгерімі, тәртібіжәнеоқужағдайларытуралыақпараталуға;
 10. Балаларыноқыту мен тәрбиелеумәселелерібойыншакеңестералуға.
 11. Ата-аналар және басқа заңды өкілдер міндетті:
 12. балалардың қауіпсіз өмір сүруі мен оқуы үшін, олардың интеллектуалды және дене күшінің дамуын, адамгершілік қалыптасуын қамтамасыз ету үшін сау және қауіпсіз жағдайлар жасауға;
 13. балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен қамтамасыз етуге;
 14. мекемеменынтымақтастықорнатуға;
 15.  балалардың мекемеге баруын қамтамасыз етуге;
 16. балаларды оқулықтармен, оқу құралдарымен, мектеп формасымен қамтамасыз етуге;
 17.  демалысты қоса алғанда, сабақтан тыс уақытта ата-аналар балаларының бос уақытын, жұмыспен қамтылуын және тәрбиесін ұйымдастыруға толық жауап береді;
 18. мекеменің педагогикалық және басқа қызметкерлерінің ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеуге;
 19. Ата-аналар (оларды алмастыратын тұлғалар) мекеменің жарғысын, ішкі тәртіп ережелерін сақтауға және өз балаларының тәрбиесі мен оқуына, сондай-ақ мемлекеттік меншікке құрметпен қарауға міндетті.
 20. Мекемені басқару Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы жарғыға сәйкес жүзеге асырылады. Алқалы басқарудың нысаны - Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Педагогикалық кеңес.
 21. Мекеменітікелейбасқаруды директор жүзегеасырады.

Директор жауапты:

 1. мекеме қызметкерлерінің біліктілік деңгейі, оқу жоспарлары мен оқу процесінің кестесіне сәйкес білім беру бағдарламаларын іске асырғаны үшін, білім алушылардың білім сапасы, өмірі мен денсаулығы, оқу процесі кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіппен мекеме оқушылары мен қызметкерлерінің құқықтары және бостандықтарын сақтауға.
 2. нормативтік актілерді, облыстық және қалалық / аудандық маңызы бар білім беру органдарының бұйрықтарын, лауазымдық нұсқаулықта белгіленген қызметтік міндеттерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін, оның ішінде берілген құқықтарды пайдаланбағаны үшін.
 3. білім алушының жеке басына қарсы физикалық және (немесе) психикалық зорлық-зомбылыққа байланысты тәрбиенің бір жолғы әдістерін қолданғаны, сондай-ақ кез-келген басқа азғындық әрекеттерді жасағаны үшін директор еңбек заңнамасына сәйкес қызметінен босатылуы мүмкін.
 4. өрт қауіпсіздігі, еңбекті қорғау, оқу үдерісін ұйымдастырудың санитарлық-гигиеналық ережелерін бұзғаны үшін директор Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауапкершілікке тартылады.
 5. Тиісті бейіндер бойынша арнайы педагогикалық немесе кәсіптік білімі бар тұлғалар педагогикалық қызметпен айналысуға рұқсат етіледі. Келесі тұлғалар жұмыс істеуге жіберілмейді:
 6. Медициналыққарсыкөрсетілімдері бар;
 7. Психиатриялықжәне (немесе) наркологиялықдиспансердеесептетұрған. Жылсайын, жылынабіррет, оқужылыныңбасындамұғалімөзініңпсихиатриялықжәне (немесе) наркологиялықдиспансердетіркелмегендігінкез-келгензаңдытүрдерастайды;
 8. ҚазақстанРеспубликасыныңЕңбеккодексіндекөзделгеншектеулернегізіндежүзегеасырылады.
 9. Жұмысқа қабылдау кезінде директор тиісті бос мемлекеттік қызмет орындарын иеленуге қойылатын біліктілік талаптарын басшылыққа алуы керек. Тиісті білімсіз оқытушылық қызметпен айналысуға жол берілмейді. Азаматтарды педагогикалық қызметке қабылдау тәртібін бұзғаны үшін директор жеке жауапкершілікке тартылады. Мекеме қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттері тиісті лауазымға немесе қызмет түріне Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен анықталады.
 10. Мектепті басқару формаларының бірі - педагогикалық кеңес. Педагогикалық кеңестің құрамына: білім беру ұйымының жетекшісі (төраға), оның орынбасарлары, мұғалімдер, тәрбиешілер, психолог, әлеуметтік педагог кіреді. Білім беру ұйымының педагогикалық кеңесінің отырыстарына ата-аналар комитетінің немесе қамқоршылар кеңесінің мүшелері шақырылады. Педагогикалық кеңестің құрамы оқу жылына білім беру ұйымы жетекшісінің бұйрығымен бекітіледі. Педагогикалықкеңесөзмүшелеріненбіржылмерзімгехатшысайлайды.
 11. Педагогикалықкеңескелесініқарастырады:
 12. білім беру ұйымындақұқықтықактілердііскеасыружөніндегішаралар;
 13. оқу және оқу-әдістемелік жұмысының жағдайы, оқытудың барлық түрлерінде оқыту әдістерін жетілдіру, оқытудың жаңа технологияларын енгізу мәселелері;
 14. оқу-тәрбие жұмысын жоспарлау мәселелері;
 15. қорытынды аттестаттау, оқушыларды емтихандарға өткізу, ұсынылған құжаттар негізінде оқушыларды емтихандардан босату, оқушыларды келесі сыныпқа көшіру немесе оларды екінші жылға қалдыру, оқушыларды грамотамен, мақтау қағаздарымен марапаттау, негізгі орта білімді үздік бітіргені туралы куәлік беру, негізгі орта білім курсын аяқтау туралы куәлік, үздік аттестат, орта жалпы білім  туралы куәлік, белгіленген үлгідегі анықтамаларды беру;
 16. оқу жүктемесін бөлу, алдын-ала тарифтеу, аттестаттауға дайындық, мұғалімдерді марапаттау және көтермелеу мәселелері.
 17. Педагогикалық кеңестің жұмысы оқу жылына арналған жоспарға сәйкес жүзеге асырылады, педагогикалық кеңестің отырысында қаралады және білім беру ұйымының жетекшісі бекітеді. Педагогикалық кеңес жылына кем дегенде бес рет жиналады.
 18. Мемлекеттік мекеме қызметті жүзеге асыруға, сондай-ақ осы жарғыда бекітілген өз қызметінің мәні мен мақсаттарына сәйкес келмейтін мәмілелер жасауға құқылы емес.
 19. Мемлекеттік мекеме қызметінің мақсаттарына қайшы келетін, Қазақстан Республикасының заңдарымен, құрылтай құжаттарымен шектелген немесе оның басшысының жарғылық құзыретін бұза отырып жасаған мәміле: құрылтайшының, тиісті саланың уәкілетті органының, сондай-ақ: оған қатысты құқық субъектісінің осы жарғыда көрсетілген мүлікке қатысты функцияларына қатысты жүзеге асыратын орнанның, осы жарғыда көрсетілген мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның талабы бойынша жарамсыз болып танылуы мүмкін.

 

4-тарау. Мемлекеттік мекемені басқару

 

 1. Мемлекеттік мекемеге жалпы басшылықты «Қарағанды ​​облысының білім басқармасы Шет ауданы білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі жүзеге асырады.
 2. «Қарағанды ​​облысының білім басқармасы Шет ауданы білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен келесі функцияларды орындайды:
 3. Мемлекеттік мекеменің басшысын тағайындайды;
 4. Мемлекеттік мекемеге мүлікті бекітіп береді;
 5. Мемлекеттік мекеменің жеке қаржыландыру жоспарын бекітеді;
 6. Мемлекеттік мекеме мүлкінің сақталуына бақылауды жүзеге асырады;
 7. Мемлекеттік мекеменің басқару органдарының құрылымын, құрылуы тәртібі мен өкілеттік мерзімін, мемлекеттік мекеменің шешімдер қабылдау тәртібін анықтайды;
 8. Мемлекеттік мекеме басшысының құқықтарын, міндеттері мен жауапкершілігін, оны лауазымынан босату негіздерін айқындайды;
 9. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік мекеменің штаттық кестесін, тарифтік тізімдерін және өзге де қаржы-экономикалық құжаттамасын келіседі;
 10. Мемлекеттік мекеме басшысының ұсынысы бойынша оның орынбасарларын және бас есепшіні қызметке тағайындайды және босатады;
 11. Жылдық қаржы есептілікті бекітеді;
 12. Мемлекеттік мекемеге берілген немесе өзінің шаруашылық қызметі нәтижесінде сатып алған мүлікті алып қоюға немесе қайта бөлуге мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органға жазбаша келісім береді;
 13. Мемлекеттік мекеменің құрылтайшысына мемлекеттік мекемені қайта құру және тарату туралы ұсыныстар енгізеді;
 14. осы жарғымен және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасы мен оған жүктелген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
 15. Мемлекеттік мекеменің басшысын білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен тағайындау ережесіне сәйкес «Қарағанды ​​облысының білім басқармасы Шет ауданы білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.
 16. Мемлекеттік мекеменің басшысы мемлекеттік мекеменің жұмысын ұйымдастырады және басқарады, «Қарағанды ​​облысының білім басқармасы

Шет ауданы білім бөлімі» мемлекеттік мекемесіне тікелей бағынады және мемлекеттік мекемеге жүктелген міндеттердің орындалуы мен оның функцияларын жүзеге асыру үшін жеке жауапкершілікті көтереді.

 1. Мемлекеттік мекеменің басшысы бір адамдық басқару қағидаттары бойынша әрекететеді және Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы жарғыда айқындалған оның құзыретіне сәйкес мемлекеттік мекеменің қызметі туралы өз бетінше шешім қабылдайды.
 2. Мемлекеттік мекеме жарғысынан тыс қызметті жүзеге асыруға бағытталған мемлекеттік мекеме басшысының әрекеттері еңбек міндеттерін бұзу болып табылады және тәртіптік және материалдық жауапкершілікті қолдануға әкеп соғады.
 3. Мемлекеттік мекеменің қызметті жүзеге асыруы барысында мемлекеттік мекеме басшысы Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіппен:
 4. Мемлекеттік мекеме атынан сенім хатсыз әрекететеді;
 5. Мемлекеттік органдарда, басқа да ұйымдарда мемлекеттік мекеменің мүддесін білдіреді
 6. Шарттар жасайды;
 7. Сенім хаттар береді;
 8. Мемлекеттік мекеменің іссапарларға, тағылымдамаға, қызметкерлерді қазақстандық және шетелдік оқу орталықтарында оқытуға және қызметкерлердің біліктілігін жоғарылатудың өзге де түрлеріне байланысты тәртібі мен жоспарларын бекітеді;
 9. банк шоттарын ашады;
 10. барлық қызметкерлер үшін міндетті бұйрықтар шығарады және нұсқаулар береді;
 11. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік мекеменің қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды және босатады;
 12. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мемлекеттік мекеменің қызметкерлеріне көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады;
 13. Өзінің орынбасарларының және мемлекеттік мекеменің басқа жетекші қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттіктерін анықтайды;
 14. Өзіне ҚазақстанРеспубликасының заңнамасымен, осы жарғымен және «Қарағанды ​​облысының білім басқармасы Шет ауданы білім бөлімі» мемлекеттік мекемесімен жүктелген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

 

5-тарау. Мемлекеттік мекеме мүлкінің құрылу тәртібі

 

 1. Мемлекеттік мекеме мүлкін құны оның теңгерімінде айқындалатын заңды тұлғаның активтері құрайды. Мемлекеттік мекеменің мүлкікелесінің:
 2. Оған меншікиесі берген мүлік;
 3. өз қызметі барысында сатып алған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда);
 4. Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де қаржы көздер есебінен құрылады.
 5. Мемлекеттік мекеме дербес иеліктен шығаруға немесе оған бекітілген мүлік пен оған смета қаражаты бойынша мүлікке өзгеше тәсілмен иелік етуге бөлінген құқығы жоқ.
 6. Мемлекеттік мекеменің қызметі Қарағанды ​​облысының бюджетінен қаржыландырылады.
 7. Мемлекеттік мекеме Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бухгалтерлік есепті жүргізеді және есептер ұсынады.
 8. Мемлекеттік мекеменің қаржылық-шаруашылық қызметін тексеру және ревизия Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

 

6-тарау. Мемлекеттік мекемедегі жұмыс тәртібі

 

 1. Мемлекеттік мекеменің жұмыс тәртібі ішкі еңбек тәртібінің қағидалары мен белгіленеді және Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының нормаларына қайшы келмеуі тиіс.

 

7-тарау. Құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі

 

 1. Мемлекеттік мекеменің құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар құрылтайшының немесе осы шешімді қабылдаған органның шешімі бойынша қолданыстағы заңнамада айқындалған өкілеттіктерге сәйкес енгізіледі. «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдармен өкілдіктерді тіркеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу, аумақтық әділет органдарында мемлекеттік тіркеу рәсімінен өтеді.

 

8-тарау. Мемлекеттік мекемені қайта ұйымдастыру және тарату шарттары

 

 1. Мемлекеттік мекемені қайта құру және тарату құрылтайшының шешімі бойынша жүзеге асырылады. Таратылған мемлекеттік заңды тұлғаның кредиторлардың талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған мүлкін мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган немесе құрылтайшы қайта бөледі. Таратылған мемлекеттік мекеменің ақшасы, оның ішінде кредиторлардың талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған осы заңды тұлғаның мүлкін сату нәтижесінде алынған қаражат тиісті бюджеттің кірісіне есептеледі.

 

 

 

 

9-тарау. Мемлекеттік мекеменің филиалдары мен өкілдіктері туралы мәліметтер

 

 1. Мемлекеттік мекеменің филиалдары мен өкілдіктері жоқ.

 

 

Мектеп директоры:    Ускенбаева Даржан Калиевна           _____________

                                                                                                          (қолы)

Новости